LHI sp. z o.o.

ul. Chmielna 25
PL 00-021 Warszawa

Tel.: +48 22 505 99 00
Fax: +48 22 505 99 11
e-mail: info@lhi.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000051941
NIP: 521-103-22-64
REGON: 011300601
Kapitał zakładowy: 3.000.000,00 PLN